Zatrudnij 2% najlepszych marketerów na niepełny etat - Marketerhub.com

Regulamin platformy

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoważna z oświadczeniem przez niego o byciu osobą uprawnioną do reprezentacji podanego przez Użytkownika podmiotu gospodarczego, zgodą na zawarcie prawnie wiążącej Umowy z Marketerhub.com na warunkach określonych poniżej, akceptacją zasad płatności i zobowiązaniem się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z tymi zasadami.

 

    1. Definicje

 

Platforma Marketerhub.com - oznacza platformę marketingową Marketerhub.com dostępną pod adresem https://marketerhub.com.

Marketerhub.com - spółka Secretsoft Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków występująca pod numerem NIP: 945-220-50-24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668661, która zarządza Platformą Marketerhub.com.

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada konto w Platformie Marketerhub.com i zaakceptowała niniejsze warunki.

Strony - Użytkownik i Marketerhub.com występujące razem.

Pakiet - oznacza jeden z dostępnych zakresów prac związany z realizacją Usługi.

Usługa - działania polegające na reklamie w social media zgodnie z zakresem prac podanym na stronie internetowej: https://Marketerhub.com.pl/social-media/cennik/.

Specjalista - osoba kompetentna w zakresie reklamy social media wyznaczona do realizacji Usługi przez Marketerhub.com.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usługi, który określa warunki Umowy.

Umowa – Umowa zawarta między Marketerhub.com a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.

 

    2. Przedmiot Umowy

 

Marketerhub.com zobowiązuje się do świadczenia Usługi o specyfikacji określonej w wybranym przez Użytkownika Pakiecie. Za realizację Umowy po stronie Marketerhub.com będzie odpowiadał Specjalista . W czasie realizacji Umowy Użytkownik ma możliwość zawnioskowania do Marketerhub.com o zmianę Specjalisty.

 

    3. Czas trwania

 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z Umowy , Umowa obowiązuje do końca miesiąca rozliczeniowego, w którym została złożona rezygnacja. Użytkownik rezygnację może złożyć przez panel klienta w Platformie Marketerhub.com (nie jest wymagana forma pisemna).

 

    4. Wynagrodzenie

 

Użytkownik zobowiązany jest do opłacania z góry comiesięcznego wynagrodzenia dla Marketerhub.com zgodnego z wybranym Pakietem na podstawie pro form oraz zasilania we własnym zakresie dodatkowej kwoty budżetu reklamowego do sieci reklamowej Facebook. Marketerhub.com nie pośredniczy w zasilaniu budżetu reklamowego. Budżet reklamowy nie jest zawarty w wynagrodzeniu Marketerhub.com . Użytkownik ma prawo zmiany budżetu reklamowego w czasie trwania współpracy.  Wynagrodzenie dla Marketerhub.com będzie powiększane o podatek VAT 23%. Po uznaniu na rachunku bankowym kwot z pro form przez Marketerhub.com , automatycznie będą generowane faktury.

Jeśli Użytkownik nie ureguluje pro formy w terminie, Marketerhub.com zastrzega prawo do wstrzymania realizacji Usługi do momentu uznania kwoty określonej w pro formie na swoim rachunku bankowym. 

Opłata za dany miesiąc może zostać pomniejszona tylko w przypadku, jeśli za niewykonanie lub częściowe niewykonanie Usługi odpowiada Specjalista. Jeśli nastąpią opóźnienia w realizacji Usługi lub prace zostaną wstrzymane przez nieterminową realizację płatności, brak komunikacji, blokadę konta reklamowego lub dowolne inne opóźnienie, opłata za niewykorzystane godziny prac dostępnych w ramach wybranego Pakietu nie zostanie zmniejszona, ani zwrócona. Wówczas niewykorzystane godziny prac przejdą na kolejny miesiąc.

W przypadku blokady konta reklamowego lub managera firmowego Facebooka, Specjalista  podejmie prace mające na celu weryfikację konta oraz zaproponuje usługi zastępcze w ramach dostępnych godzin realizowanego Pakietu . W przypadku usunięcia przez Użytkownika niezbędnych Marketerhub.com dostępów do realizacji Umowy w tym w okresie po wypowiedzeniu Umowy, opłata za usługę nie zostanie pomniejszona. Po roku współpracy Marketerhub.com zastrzega prawo do zwiększenia wynagrodzenia o wartość inflacji.

 

   5. Harmonogram prac [dni robocze]

 

Specjalista rozpocznie realizację Usługi po uznaniu kwoty pierwszej pro formy na swoim rachunku bankowym i wypełnieniu przez Użytkownika briefu w panelu klienta.

Do 5 dni od rozpoczęcia przez Specjalistę realizacji Usługi, Specjalista prześle do Użytkownika wytyczne odnoszące się do potrzebnych do realizacji Usługi materiałów, informacji, dostępów. Do 5 dni Użytkownik przekaże wskazane materiały, informacje, dostępy Specjaliście.

Do 10 dni od otrzymania wskazanych materiałów, informacji, dostępów Specjalista przedstawi Użytkownikowi projekt kampanii reklamowej. Uruchomienie kampanii reklamowej przez Specjalistę nastąpi do 7 dni od dnia akceptacji projektu kampanii przez Użytkownika.

Jeśli przedmiotem Usługi jest przygotowywanie postów, Specjalista przedstawi propozycję postów nastąpi do 10 dni od daty otrzymania od Użytkownika wskazanych materiałów, danych, dostępów. Publikacja pierwszego posta przez Specjalistę nastąpi do 5 dni od dnia akceptacji propozycji postów przez Użytkownika.

Jeśli przedmiotem Usługi jest przygotowywanie postów i wystąpią opóźnienia w pracach, posty, których nie udało się przygotować danego miesiąca nie przepadają, a zostaną przygotowane następnego.

 

   6. Komunikacja

 

W trosce o dbałość o najwyższy standard świadczenia Usługi i możliwość weryfikacji przez Marketerhub.com jakości prac wykonywanych przez Specjalistę, Użytkownik może skontaktować się ze Specjalistą wyłącznie za pomocą komunikatora w panelu klienta lub za pomocą rozmowy Google Meet, które będą umawiane poprzez panel klienta. Istnieje możliwość dołączenia do wideokonferencji za pomocą połączenia telefonicznego.

 

    7. Zasady poufności

 

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących wykonania Umowy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonywaniem i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji bez zgody drugiej Strony, chyba że informacje te są powszechnie znane. Informacje poufne oznaczają: dane finansowe, korespondencję, dane kontaktowe kontrahentów, informacje typu technologicznego i organizacyjnego Stron . Informacje poufne mogą być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej, ustnej bądź utrwalonej na elektronicznych nośnikach informacji. Strony zobowiązują się: zachować w ścisłej tajemnicy informacje poufne, wykorzystać informacje wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy , zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne, nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim. Marketerhub.com ma prawo stworzenia na stronie internetowej Platformy Marketerhub.com case study opisującego realizację Usługi oraz publikację przykładowych postów.

 

    8. RODO

 

Strony przekazują sobie wzajemne dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu). W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

 

    9. Reklama wyrobów medycznych

 

W przypadku prowadzenia kampanii reklamowej dotyczącej wyrobów medycznych, Użytkownik zobowiązuje się do uprzedniego wyrażenia zgody na prowadzenie reklamy danego wyrobu medycznego przez Marketerhub.com w formie pisemnej zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974). Marketerhub.com zastrzega prawo do wstrzymania realizacji usługi do momentu zatwierdzenia prowadzenia reklamy danego wyrobu medycznego w formie pisemnej. Niezatwierdzenie prowadzenia ww. kampanii reklamowej na piśmie przez Użytkownika w terminie 7 dni skutkuje brakiem odpowiedzialności Marketerhub.com za niewykonanie umowy dotyczącej realizacji Usługi oraz wywołuje obowiązek zapłaty należnego wynagrodzenia po stronie Użytkownika. Użytkownik zwalnia Marketerhub.com z odpowiedzialności za naruszenia ww. ustawy w zakresie i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty Marketerhub.com w tym zakresie takie jak zapłacone kary administracyjne czy koszty pomocy prawnej.

Regulamin współpracy marketera z platformą

I. Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich zatrudnionych w ramach platformy Marketerhub.com.

§ 2

 1. Pracownik zapoznaje się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem współpracy. Każdy współpracujący z platformą Marketer, podpisując umowę o współpracę z Marketerhub.com, potwierdza również znajomość regulaminu i jego akceptację.

II. Organizacja i porządek w procesie pracy

§ 3

 1. Siedziba pracodawcy mieści się w Krakowie przy ul. Lindego 1C, praca wykonywana jest całkowicie zdalnie.
 2. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia platformy marketingowej, umożliwiającej nawiązanie współpracy z konkretnym Marketerem.
 3. Marketerem nazywany jest każdy pracownik platformy realizujący zlecenia w zakresie prowadzenia profili social media, prowadzenia kampanii reklamowych, SEO czy innej, wycenionej przez platformę usługi.

§ 4

 1. Organizacja pracy polega na wykonywaniu obowiązków mieszczących się w zakresie Pakietu opisanego w wizytówce Marketera oraz samodzielnym raportowaniu czasu pracy w panelu marketerhub.com
 2. Marketer tak organizuje swój czas pracy, aby w ramach godzin, opisanych w Pakiecie współpracy, przygotować wszystko, co wchodzi w zakres usług.
 3. Marketerzy podlegają bezpośrednio Managerowi przypisanemu losowo do współpracy z klientem.
 4. W przypadku nieobecności Marketera, jeśli zachodzi taka potrzeba, Manager wyznacza na ten okres zastępstwo.
 5. Pracownik wykonuje polecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego. Polecenia dotyczą wyłącznie zakresu świadczonych usług i wydawane są w sytuacji, kiedy Manager uzna, że wykonanie ich usprawni współpracę z klientem lub gdy dostrzeże zaniedbania w wykonywaniu usług po stronie Marketera.

III. Podstawowe prawa i obowiązki Marketera

§ 5

 1. Do obowiązków Marketera należy sumienne i staranne wykonywanie wszystkich składowych usługi opisanej w Pakiecie zakupionym przez klienta oraz stosowanie się do poleceń przełożonych.
 2. Marketer powinien dbać o dobro platformy oraz zachować w tajemnicy informacje dotyczące pracodawcy, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 3. Marketer, który chce rozwiązać stosunek pracy, ma obowiązek rozliczyć się z wykonania powierzonych zadań, przekazać Managerowi szablony graficzne wykonywanych postów i grafik wykonywanych w ramach współpracy dla klientów, nadać Managerowi dostępy administratora w Menadżerze Firmy, na koncie reklamowym klienta oraz fanpage`u i przekazać wszystkie niezbędne szczegóły współpracy, mające na celu ułatwienie przekazania współpracy innemu Marketerowi. Rozwiązanie stosunku pracy ma skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła rezygnacja ze współpracy z platformą i do tego czasu, wszystkie obowiązki powinny być sumiennie realizowane.
 4. Marketer ma prawo w dowolnym momencie wyłączyć lub włączyć swoją dyspozycyjność, która skutkuje ukryciem/pojawieniem się na liście Marketerów widocznej na stronie www platformy: https://marketerhub.com/specjalisci
 5. Marketer ma prawo w dowolnym momencie podwyższyć lub obniżyć swoją stawkę godzinową, która będzie obowiązywać w przypadku nawiązania nowych współprac. Prowadzone do tego momentu współprace będą rozliczane według ustalonej wcześniej stawki.
 6. Marketer ma prawo zgłosić chęć rezygnacji ze współracy z danym klientem jeśli uzna, że naruszane są jego wartości i godność osobista, jest ofiarą obraźliwych komunikatów ze strony klienta lub zachowania klienta mają znamiona przemocy psychicznej. W takiej sytuacji należy powiadomić przypisanego do współpracy Managera, który po rozpatrzeniu sytuacji i rozmowie z klientem, zadecyduje o tym, czy zmiana Marketera jest zasadna.
 7. Jeżeli Marketer chciałby zrezygnować ze współpracy z klientem z powodów innych niż wymienione w pkt. 6, możliwe jest to jedynie za zgodą Managera, który zapozna się z sytuacją i podejmie ostateczną decyzję.
 8. Marketer ma prawo odmówić rozpoczęcia współpracy z klientem, którego branża wykracza poza te, w których Marketer się specjalizuje i które ma wskazane w swojej wizytówce. W takim przypadku, Marketer powinien zgłosić to Managerowi zanim dojdzie do kontaktu z klientem, a Manager wyznaczy nową osobę do obsługi klienta.

IV. Czas pracy

§ 6

 1. Kontakt z klientem powinien odbywać się w godzinach 9-17 w dni robocze. Kontakt w późniejszych godzinach oraz w weekendy i święta jest dozwolony pod warunkiem, że nie jest to jedyny czas, w którym Marketer jest dyspozycyjny i wynika ze świadomej decyzji Marketera, który dobrowolnie chce w ten sposób usprawnić współpracę.
 2. Na wszystkie wiadomości klientów należy odpowiadać nie później niż w 24h od ich otrzymania, w dni robocze.

§ 7

 1. Marketer ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o braku dyspozycyjności do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.
 2. W razie gdyby zaistniała przyczyna uniemożliwiająca dyspozycyjność, Marketer jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić jednego z Managerów o przyczynie nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu tej nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie.
 3. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym. W przeciwnym razie stosunek pracy zostanie rozwiązany w trybie natychmiastowym, wszystkie współprace Marketera zostaną przekazane innej osobie, wyznaczonej przez Managera, a wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do nieusprawiedliwionej nieobecności, nie zostanie wypłacone.

VI. Urlopy wypoczynkowe

§ 8

 1. Każdy planowany przez Marketera urlop wypoczynkowy powinien być zgłoszony wcześniej Managerowi z min. tygodniowym wyprzedzeniem w przypadku nieobecności trwających 5 dni roboczych i dłużej. Nieobecności krótsze niż 5 dni roboczych mogą być zgłoszone w dzień roboczy poprzedzający planowany urlop.
 2. Każda nieobecność Marketera powinna być dodana w panelu firmowym w zakładce “Profil”.
 3. Przed planowaną nieobecnością Marketer powinien nadać Managerowi wszystkie niezbędne do współpracy dostępy (do Menadżera Firmy, fanpage`a, konta reklamowego, itd.), jeśli wcześniej nie zdążył tego zrobić oraz dostarczyć dokładną listę zadań, które powinny zostać wykonana podczas jego/jej nieobecności i szablony graficzne do postów i reklam, z których do tej pory korzystał.

VII. Odpowiedzialność porządkowa

§ 9

 1. Jeżeli współpraca klienta z Marketerem skończy się zwrotem klientowi poniesionych przez niego kosztów za fakturę, całkowite wynagrodzenie Marketera za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do zwrotu, zostanie pomniejszone o kwotę zwracanej klientowi sumy pieniężnej.
 2. Jeżeli Marketer zwróci się do klienta w sposób niegrzeczny i opryskliwy, Manager może zadecydować o natychmiastowym przekazaniu współpracy innej osobie lub o natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy z Marketerem. Całkowite wynagrodzenie Marketera zostanie również pomniejszone o składową wynikającą ze współpracy z klientem, wobec którego zachowano się obraźliwie.
 3. Jeżeli współpraca klienta z Marketerem zakończy się całkowicie lub zostanie udzielony rabat lub zaoferowany zostanie bezpłatny, kolejny okres rozliczeniowy z powodu jednego z ewidentnych zaniechań/błędów ze strony Marketera, do których należą, m.in.:
 • regularne (min. trzykrotne) odpowiadanie na wiadomości w ciągu więcej niż 24h od czasu ich otrzymania,
 • zaniechanie kontaktu z klientem i działań na rzecz współpracy bez wcześniejszego poinformowania o nieobecności,
 • popełnienie rażących błędów merytorycznych z zakresu obsługi Social Mediów, kampanii reklamowych i SEO, które narażą klienta na straty finansowe, a platformę Marketerhub.com na utratę dobrego imienia,
 • publikacja treści z błędami ortograficznymi i/lub istotnymi błędami z punktu widzenia branży, przy jednoczesnym braku wcześniejszej akceptacji klienta na publikację owych treści,
 • niewywiązanie się ze wszystkich usług przewidzianych w planie współpracy,
 • niewypełnianie raportów dziennych, do których ma wgląd klient,
 • inne zachowania, które zgłosi klient i po rozpatrzeniu przez Managera zostaną uznane jako zaniedbanie współpracy, całkowite wynagrodzenie Marketera zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą ze współpracy z danym klientem.

VIII. Przepisy końcowe

§ 10

 1. Niniejszy regulamin wprowadza się na czas nieokreślony.
 2. Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu z Marketerem umowy o współpracę.
 3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.
Wypróbuj
MarketerHub.com

bez zobowiązań

Umów darmową konsultację
Otrzymasz dostęp do profilii i dopasujemy do Ciebie najlepszego specjalistę.
Imię i Nazwisko
Telefon
Email
URL Twojej strony lub social media